Vlasova Evgeniya

Vlasova Evgeniya
Rossiya - Novosibirsk

Male for breeding


Nikson Chernyy Prints
Kleinspitz
№ pedigree: ркф 4290731
Born: 28 February 2015