We represent the litter from Lensi Stayl Koko Dzhambo and Sanlend Laki Snaw Melodi!

Lensi Stayl Koko Dzhambo
Sanlend Laki Snaw Melodi
Lensi Stayl Koko Dzhambo
Champion RKF,
Чемпион РФСС

Кипельно-белые щенки без какой-либо желтизны. Резцы 6*6, родничка нет, все на месте.

Uesli Iz Dnevnogo Dozora
Uoker Iz Dnevnogo Dozora