Breeder Kovshevaczkaya Veronika

Kovshevaczkaya Veronika
Ukraine - Lugansk

Male for breeding


Best Sunny Valley East
Kleinspitz
Born: 9 July 2009