Today is the birthday of 115 dogs

Kleinspitz

Afi-Efi Freddi
Afi-Efi Freddi
12 years

Pomeranian/Zwergspitz

Sweet Candy
Sweet Candy
5 years
Elliza Mur
Elliza Mur
2 years
Ergus Ley Grand
Ergus Ley Grand
2 years
Erik Vel Astro
Erik Vel Astro
2 years

Keeshond/Wolfspitz


Vuodkulla Japi
6 years

Vuodkulla Jatta
6 years

Vuodkulla Jedi
6 years

Vuodkulla Jippu
6 years

Vuodkulla Joiku
6 years

Vuodkulla Junnu
6 years

Japanese Spitz


Hitaru
6 years
Hotaru
Hotaru
6 years
Hoshiko
Hoshiko
6 years

Mittelspitz