Sushlyakova Mariya

Sushlyakova Mariya
Rossiya - Kemerovo
Pomeranian

Owner's by


Оливия Лайф Леди
Pomeranian
№ pedigree: РКФ 4673556
Born: 20 июня 2016
Breeder: Moskovskaya Vera
Phone: 89234954582
Country: Rossiya
City: Kemerovo