Show results

2019

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (13)  
Patrina Marina (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (9)  
Patrina Marina (Rossiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (5)  
Patrina Marina (Rossiya)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Belii i pyatnistii (3)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (22)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (11)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (6)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
 
Lisbeth Mach (Ch)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (17)  
Fabian ARIENTI (US)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Lisbeth Mach (Ch)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (4)  
Lisbeth Mach (Ch)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (11)  
Wieremiejczykwierzchowska, Malgorzata  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (6)  
Wieremiejczykwierzchowska, Malgorzata  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Wieremiejczykwierzchowska, Malgorzata  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Wieremiejczykwierzchowska, Malgorzata  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (2)  
Wieremiejczykwierzchowska, Malgorzata  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (98)  
Mikael NILSSON (Sweden)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (5)  
Jussi Liimatainen (Finland)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (40)  
Jussi Liimatainen (Finland)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (7)  
Jussi Liimatainen (Finland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (5)  
Jussi Liimatainen (Finland)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (23)  
Jussi Liimatainen (Finland)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (94)  
Jussi Liimatainen (Finland)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Vija KLUČNIECE (Latvia)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (32)  
Vija KLUČNIECE (Latvia)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (4)  
Vija KLUČNIECE (Latvia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (5)  
Vija KLUČNIECE (Latvia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Vija KLUČNIECE (Latvia)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (19)  
Vija KLUČNIECE (Latvia)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (27)  
Kelveri Philippou Sonia  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Kelveri Philippou Sonia  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (14)  
Kelveri Philippou Sonia  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Kelveri Philippou Sonia  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Kelveri Philippou Sonia  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (11)  
Kelveri Philippou Sonia  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (25)  
Genri Stenli (Irlandiya) / Henry Stanley (Ireland)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Genri Stenli (Irlandiya) / Henry Stanley (Ireland)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (10)  
Genri Stenli (Irlandiya) / Henry Stanley (Ireland)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (3)  
Genri Stenli (Irlandiya) / Henry Stanley (Ireland)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (5)  
Genri Stenli (Irlandiya) / Henry Stanley (Ireland)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (14)  
Timmermanskadenko, Nadjia  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (2)  
Timmermanskadenko, Nadjia  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (4)  
Timmermanskadenko, Nadjia  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Timmermanskadenko, Nadjia  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (4)  
Timmermanskadenko, Nadjia  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (38)  
AZEN, IRINA  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (2)  
BARENNE, ROGER  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (23)  
BARENNE, ROGER  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (4)  
BARENNE, ROGER  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
BARENNE, ROGER  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (10)  
Homasuridze Revaz Revazovich  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Belii i pyatnistii (17)  
Barenne, Roger / Rozhe Barenn  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (55)  
Barenne, Roger / Rozhe Barenn  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Chernii, Korichnevii (9)  
Barenne, Roger / Rozhe Barenn  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (2)  
Jancik, Leos / Leosh Yanchik  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (48)  
Jancik, Leos / Leosh Yanchik  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (11)  
Jancik, Leos / Leosh Yanchik  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Jancik, Leos / Leosh Yanchik  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Jancik, Leos / Leosh Yanchik  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (28)  
Jancik, Leos / Leosh Yanchik  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (10)  
Egorova Tatyana Leonidovna / Egorova Tatyana  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Egorova Tatyana Leonidovna / Egorova Tatyana  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (5)  
Egorova Tatyana Leonidovna / Egorova Tatyana  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (2)  
Egorova Tatyana Leonidovna / Egorova Tatyana  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (9)  
Loginov Aleksandr Evgenevich / Alexandr Loginov  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (6)  
Loginov Aleksandr Evgenevich / Alexandr Loginov  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Loginov Aleksandr Evgenevich / Alexandr Loginov  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Loginov Aleksandr Evgenevich / Alexandr Loginov  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (5)  
Abrakimov Shamil Masumovich / Abrakimov Shamil  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Abrakimov Shamil Masumovich / Abrakimov Shamil  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (8)  
Abrakimov Shamil Masumovich / Abrakimov Shamil  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Abrakimov Shamil Masumovich / Abrakimov Shamil  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Abrakimov Shamil Masumovich / Abrakimov Shamil  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (2)  
Abrakimov Shamil Masumovich / Abrakimov Shamil  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (4)  
Shchepetova Yuliya Valerievna / Julia Schepetova  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Shchepetova Yuliya Valerievna / Julia Schepetova  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (7)  
Shchepetova Yuliya Valerievna / Julia Schepetova  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Shchepetova Yuliya Valerievna / Julia Schepetova  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Shchepetova Yuliya Valerievna / Julia Schepetova  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (1)  
Shchepetova Yuliya Valerievna / Julia Schepetova  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (8)  
Masalevichene, Natalya / Natalya Gennadevna Masalevichene  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (9)  
Masalevichene, Natalya / Natalya Gennadevna Masalevichene  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Masalevichene, Natalya / Natalya Gennadevna Masalevichene  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Masalevichene, Natalya / Natalya Gennadevna Masalevichene  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (2)  
Masalevichene, Natalya / Natalya Gennadevna Masalevichene  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Lakatosh Yuliya (Rossiya)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (23)  
Sarmont Tamara  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (11)  
Sarmont Tamara  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (3)  
Sarmont Tamara  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Sarmont Tamara  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (6)  
Sarmont Tamara  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (26)  
Belskii Vitalii Nikolaevich  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Belskii Vitalii Nikolaevich  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (6)  
Belskii Vitalii Nikolaevich  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Belskii Vitalii Nikolaevich  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Belskii Vitalii Nikolaevich  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (4)  
Belskii Vitalii Nikolaevich  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (8)  
Reshetnikova Svetlana  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (7)  
Reshetnikova Svetlana  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (18)  
Alberto Cuccillato  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (2)  
Alberto Cuccillato  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (8)  
Alberto Cuccillato  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Alberto Cuccillato  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (17)  
Karl.p Reisinger  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (2)  
Karl.p Reisinger  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (6)  
Karl.p Reisinger  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Karl.p Reisinger  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (38)  
Wendy Anderson (Canada)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (10)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (6)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Polivanov Mstislav (Rossiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (12)  
Hans Wiblishauser (Germany)  

2018

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (143)  
Payro Duenas Jose Luis (Mexico)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (54)  
Sinko Stefan (Slovenia)  

2017

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (71)  
Berri Beare  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Wilfried Peper  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (29)  
Wilfried Peper  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (12)  
Wilfried Peper  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Elena Poplavskaya  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (4)  
Elena Poplavska  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)  
Elena Poplavska  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (18)  
Wilfried Peper  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (96)  
Pierluigi Buratti  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (4)  
Tiina Taulos  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (29)  
Tiina Taulos  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (7)  
Tiina Taulos  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Tiina Taulos  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (3)  
Tiina Taulos  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (21)  
Tiina Taulos  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (77)  
Andrew Beare  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (3)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (19)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (8)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (3)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (25)  
Elizabeth Chwalibog  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (199)  
Satoshi Bessho (Japan), Francesco Cochetti (Italy)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (17)  
Augusto Benedicto Santos III (Philippines)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (96)  
Christine Rossier (Switzerland)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (33)  
Ann Ingram (Ireland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (49)  
Peper Wilfried (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (26)  
Peper Wilfried (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (8)  
Peper Wilfried (Germany)  
Nemezkii Bolshoi Shpiz Chernii, Korichnevii (5)  
Andras Korozs (Hungary)  
Nemezkii Bolshoi Shpiz Belii (19)  
Andras Korozs (Hungary)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (104)  
Kastl Gerda (Germany)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (77)  
Serghei Volinets  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (8)  
Rony Doedijns  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (37)  
Rony Doedijns  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (4)  
Rony Doedijns  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Rony Doedijns  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (18)  
Rony Doedijns  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (72)  
Franki Leung  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (7)  
Vija Klucniece  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (29)  
Vija Klucniece  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Vija Klucniece  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (17)  
Vija Klucniece  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (39)  
Jussi Liimataninen  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (7)  
Jussi Liimataninen  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (22)  
Jussi Liimataninen  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (4)  
Jussi Liimataninen  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Jussi Liimataninen  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (22)  
Jussi Liimataninen  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (11)  
Permyakov Mihail  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (3)  
Permyakov Mihail  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (16)  
Permyakov Mihail  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (3)  
Permyakov Mihail  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Permyakov Mihail  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (8)  
Permyakov Mihail  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (97)  
Denis Kuzelj (Bulgary)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (4)  
Rony Doedijns (Netherlands)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (20)  
Rony Doedijns (Netherlands)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Zhuk Galina (Belarus)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Zhuk Galina (Belarus)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (5)  
Zhuk Galina (Belarus)  
Yaponskii Shpiz (14)  
Marja Talvitie (Finland)  

2016

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (21)  
Derrick Ns Seow  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (4)  
Derrick Ns Seow  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (16)  
Derrick Ns Seow  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (6)  
Derrick Ns Seow  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Derrick Ns Seow  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Derrick Ns Seow  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (16)  
Derrick NS Seow  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (311)  
Lisbeth Mach (Switzerland), Roberto Velez Pico (Puerto Rico), Alex Zee (Taiwan)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (26)  
Elena Poplavskaya (Russia)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (162)  
Ramune Kazlauskaite (Lithuania), Carla Molinari (Portugal)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (36)  
Elena Poplavskaya (Russia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (17)  
Elena Poplavskaya (Russia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (10)  
Elena Poplavskaya (Russia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (3)  
Elena Poplavskaya (Russia)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (90)  
Claudio De Giuliani (Italy)  
Yaponskii Shpiz (56)  
Chan Weng Woh (Malaysia)  
Volpino Italyano (7)  
Claudio De Giuliani (Italy)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (105)  
Barak Lifac Yochai (Israel)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Van Brempt Monique (Belgium)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (45)  
Van Brempt Monique (Belgium)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (10)  
Van Brempt Monique (Belgium)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (13)  
Soleckyj Szpunar Viva Maria (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (10)  
Soleckyj Szpunar Viva Maria (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (9)  
Soleckyj Szpunar Viva Maria (Poland)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (24)  
De Cuyper Jos (Belgium)  

2015

Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (40)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (9)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (5)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (21)  
Nenad Matejevic (Serbia)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (20)  
JUSSI LIIMATAINEN (Finlyandiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (17)  
Jean Claude Klein (France)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (1)  
Philippou-Kelveri Sonia (Ciprus)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (9)  
Philippou-Kelveri Sonia (Ciprus)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Philippou-Kelveri Sonia (Ciprus)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Philippou-Kelveri Sonia (Ciprus)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi  
Dan Ericsson (Sweden)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (17)  
Dan Ericsson (Sweden)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (21)  
Linda Reinelt Gebauer (Germany)  

2014

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (117)  
Marušková Marie, Vaníčková Kristina  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (20)  
Klein Jean-Claude  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (61)  
Klein Jean-Claude  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (18)  
Klein Jean-Claude  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (28)  
De Giuliani Claudio  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
De Giuliani Claudio  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (4)  
De Giuliani Claudio  
Nemezkii Bolshoi Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
De Giuliani Claudio  
Nemezkii Bolshoi Shpiz Belii (13)  
De Giuliani Claudio  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (40)  
Skok Damir  
Yaponskii Shpiz (17)  
De Giuliani Claudio  
Volpino Italyano (5)  
De Giuliani Claudio  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (117)  
Otakar Vondrous (The Szech Republic), Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (4)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (34)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (6)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (3)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (17)  
Tomasz Borkowski (Poland)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (52)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (2)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (23)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (6)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (3)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (22)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (105)  
Jean Blangino (France)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (36)  
Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)  
Guido Shafer (Germany)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (22)  
Marja Talvitie (Finland)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (4)  
 
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (4)  
 
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (167)  
Luis Catalan (Portugal), Bo Bengtson (USA)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (4)  
Carlos Fernandez Renau (Spain)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (51)  
Carlos Fernandez Renau (Spain)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (14)  
Carlos Fernandez Renau (Spain)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Carlos Fernandez Renau (Spain)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (2)  
Carloz Fernandez Renau (Spain)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (15)  
Carlos Fernandez Renau (Spain)  
Yaponskii Shpiz (12)  
Leif-Heirman Wilberg (Norway)  
Volpino Italyano (1)  
Carlos Fernandez Renau (Spain)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (144)  
Desmond Murphy (USA), Claudio De Giuliani (Italy)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (49)  
 
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (20)  
 
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (166)  
Carroll Sean  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (20)  
Machetanz Peter  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (71)  
Machetanz Peter  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (49)  
V D Berg Hans  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (61)  
Kliebenstein Horst  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (49)  
Skok Damir  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (16)  
Kliebenstein Horst  
Nemezkii Bolshoi Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Kliebenstein Horst  
Nemezkii Bolshoi Shpiz Belii (4)  
Kliebenstein Horst  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (76)  
Sharp-Bale Jean (UK)  
Yaponskii Shpiz (76)  
Assenmacher-Feyel Hassi  
Volpino Italyano (28)  
Griffa Adriana  

2013

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (110)  
Aida Rivera Franco (Kolumbiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (10)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (35)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (10)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (5)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (3)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (13)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Yaponskii Shpiz (6)  
Mihael Leonardo (Irlandiya)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (109)  
Juan Alberto Grillo (Kolumbiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (10)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (38)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (7)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (4)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (3)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (14)  
Marie Petersen (Daniya)  
Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (16)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (4)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (8)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (2)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (5)  
Paul Stanton (Shveziya)  
Yaponskii Shpiz (4)  
Paul Stanton (Shveziya)  

2010

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (49)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (11)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (40)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (9)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (2)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (29)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Yaponskii Shpiz (4)  
Sarmont Tamara (Belarus)  
Volpino Italyano (1)  
Sarmont Tamara (Belarus)  

2009

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (66)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (7)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (40)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (11)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (2)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (30)  
Pawel Szemraj (Polsha)  
Yaponskii Shpiz (8)  
Pawel Szemraj (Polsha)  

2008

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (46)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (32)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (9)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (7)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (28)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  
Yaponskii Shpiz (11)  
Erusalimskaya Elena (Rossiya), Oganova Natalya (Rossiya)  

2007

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (49)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (8)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (32)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (6)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (5)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (28)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  
Yaponskii Shpiz (7)  
Elzbieta Chwalibog (Poland)  

2006

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (34)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (10)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (31)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (14)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (3)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (2)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (23)  
Peter Machetanz (Germany)  
Yaponskii Shpiz (5)  
Peter Machetanz (Germany)  

2005

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (43)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (23)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (4)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (35)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  
Yaponskii Shpiz (6)  
Sonia Bellan Falletti (Italy)  

2004

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (16)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (23)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (8)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (2)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (2)  
Peter Machetanz (Germany)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (40)  
Peter Machetanz (Germany)  
Yaponskii Shpiz (4)  
Peter Machetanz (Germany)  

2003

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz (26)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Belii (5)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (20)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Malii Shpiz Chernii, Korichnevii (14)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi (1)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Chernii, Korichnevii (1)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Srednii Shpiz Belii (4)  
Denisova E. (Rossiya)  
Nemezkii Volfshpiz / Keeshond (18)  
Denisova E. (Rossiya)  
Yaponskii Shpiz (6)  
Denisova E. (Rossiya)