Pavlova Oksana

Pavlova Oksana
Rossiya - Stvropol

  8962-423-17-17

 julia026@mail.ru

Klein spitz

Male for breeding


Герман Ернстхафте Хунд
Klein spitz
Born: 15 июня 2016
Owner: Pavlova Oksana
Phone: 8962-423-17-17
Email: julia026@mail.ru
Country: Rossiya
City: Stvropol