Ivanova I

Ivanova I
Rossiya - Yaroslavl
Klein spitz

Breeder's by


27.2.2016
Май Дрим
Klein spitz
№ pedigree: РКФ 4554510
Born: 27 февраля 2016
Owner: Dobrochaeva Elena
Phone: +7921 305 29 35, +7921 304 04 81
Email: edobrochaeva@yandex.ru, lukosha72@yandex.ru
Country: Rossiya
City: Sankt-Peterburg