Golub Anastasiya

Golub Anastasiya
Rossiya - Zhigulevsk

  +7 987 939 8828

 golub.a.m@mail.ru

Japan Spitz

Male for breeding


Золотая Ладья Лилике Снежный Ангел
Japan Spitz
№ pedigree: РКФ 4559828
Born: 23 апреля 2016
Owner: Golub Anastasiya
Phone: +7 987 939 8828
Email: golub.a.m@mail.ru
Country: Rossiya
City: Zhigulevsk