Chernova Viktoriya

Chernova Viktoriya
Rossiya - Yaroslavl
Klein spitz

  8-910-824-58-93

Male for breeding


Витторио Бьютифул Пом Монтик
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4803146
Born: 14 сентября 2016
Owner: Chernova Viktoriya
Phone: 8-910-824-58-93
Country: Rossiya
City: Yaroslavl