Bogatyreva Lyubov'

Bogatyreva Lyubov'
Rossiya - Lipezk
Klein spitz

Owner's by


Klein spitz
№ pedigree: 3700927
1 litter

Breeder's by


28.2.2018
Ванесса
Klein spitz
Born: 28 февраля 2018
Owner: Pasechnik Roman
Phone: +79533336688
Email: roman_obninsk@bk.ru
Country: Russia
City: Obninsk